phisique 2 bac


1 بسم هللا الرحماف الرحيم ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح األعرار تغاػذ طالغ انذٚ httpphychivoilanet PCtaroudant 2012 رقذٝ اذا كاف الهم األساسي للتلميذ في السنة النهائية من سلك البكالوريا هو كيف يحضر نفسه الجتياز االمتحاف الوطني فاف همنا الذم هو جزء أساسي من مسؤكليتنا هو كيف نساعدق لهذا الغرض قمنا بتحضير هذا الملخص ك الذم يحتوم على النقط األساسية الواجب على التلميذ استيعابها
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 2 Bensad salaheddine I اى٘جبد 1 ازشبس ٘جخ ٞنبٞنٞخ اى٘جخ ٙ اروال انطاهح د انادج اى٘جخ اىٞنبٞنٞخ اىز٘اىٞخ ٙ اروال نلظ انرش د خد أ اؼكاط ؼٛس ذؼٛذ ظٛغ وؾ عؾ االرشاس لظ ؼشكح انثغ اى٘جخ اىط٘ىٞخ ذرض كٛا وؾ انعؾ اناد٘ كٙ لظ اذعا ارشاس انظح اى٘جخ اىؼشػٞخ ذرض كٛا وؾ انعؾ اناد٘ ػدٚا ػهٗ اذعا ارشاس انظح اىزأخش اىضٜ ذؼٛذ وطح M ي عؾ االرشاس لظ ؼشكح انثغ S تؼذ ذأخش صيٙ ؼٛس يغ عشػح االرشاس ؼذذا ms انغاكح انلاطهح تٛ انثغ انوطح M عشػخ ازشبس ٘جخ ٞنبٞنٞخ ؼٛس d انغاكح انوطػح ي ؽشف انظح t انذج انضيٛح انغرشهح عشػخ ازشبس ٘جخ ٞنبٞنٞخ دٗسٝخ ؼٛس ؽل انظح ذشدد انظح T دس انظح ٙ انذج انضيٛح نوطغ انغاكح Mك N تهتزاف على توافق في الطور Mك N تهتزاف على تعاكس في الطور حٞ٘د ٘جخ ٞنبٞنٞخ يتغير اتجاق انتشار موجة ميكانيكية عندما تصادؼ حاجزا به فتحة عرضها a الوسط المبدد هو كل كسط تتعلق فيه سرعة إنتشارالموجة بترددها 2 ازشبس ٘جخ ػ٘ئٞخ سرعة انتشار الموجات الضوئية في الفراغ سرعة انتشار موجة ضوئية حيث طوؿ الموجة ك تردد الموجة ك T دكر الموجة معامل االنكسار لوسط شفاؼ حيث v سرعة الموجة في كسط ك سرعة الموجة في الفراغ في األكساط المادية يعبر عن طوؿ الموجة في كسط معامل انكسارق n ب حيث طوؿ الموجة في الفراغ حيود موجة أحادية اللوف يتغير اتجاق انتشار الموجة الضوئية عند كصولها إلى حاجز ذم فتحة عرضها صغير نعبر عن الفرؽ الزاكم بين مركز البقعة المركزية المضيئة ك أكؿ بقعة مظلمة بالعالقة يعبر عن L عرض البقعة المركزية بالعالقة اىؼالقبد اىٞضح ىي٘ش٘س
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 3 Bensad salaheddine اىفٞضٝبء اى٘ٗٝخ 1 اىزبقض اإلشؼبػٜ النشاط اإلشعاعي تفتت غير مرتقب في الزمن لنويدة مشعة لتتحوؿ إلى نويدة متولدة أكتر استقرارا مع انبعاث نواة الهيليو أك إلكتركف أك بوزيتركف هإ عد٘ يؼادنح انرؽل ان٘ إؽلاع ػذد انٚاخ A إؽلاع ػذد انشؽح Z اىشبؽ اإلشؼبػٜ ؼبدىخ اىزح٘ه اى٘ٗٛ النشاط اإلشعاعي A النشاط اإلشعاعي A النشاط اإلشعاعي A النشاط اإلشعاعي A يح٘ظخ النشاط اإلشعاعي هو انبعاث فوتونات ذات طاقة كبيرة نتيجة فقداف النواة إلثارتها قب٘ اىزبقض اإلشؼبػٜ A ػذد انٖ انرثوٛح ػذد انٖ انثذئٛح A انكرهح انرثوٛح انكرهح انثذئٛح A كٛح انادج انرثوٛح كٛح انادج انثذئٛح A ػذد انٖ انخرلٛح A انكرهح انخرلٛح A كٛح انادج انخرلٛح انؼالهح تٛ كٛح انادج ػذد انٖ ػذد أككادس انؼالهح تٛ انكرهح ػذد انٖ انكرهح اننٛح ػش اىظف ٙ انذج انضيٛح انالصيح نرلرد ظق انٖ األطهٛح اىفظٞيخ اىشؼخ ٙ يعػح ي انٖ اذعح ػ ذلرراخ يرغهغهح نهاج األطهٛح شبؽ ػٞخ شؼخ ػذد انرلرراخ انؽاطهح نؼٛح كٙ ؼذج انضي شيض نا ب ؼٛس غ ي ب بصفة عامة عند التاريخ حيث فاف n عدد حقيقي موجب شاترح اإلشؼاػٛح ذغٗ شاترح انضي ذصم ذواؽغ اناط ػذ t0 يؽس األكاطٛم
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 4 Bensad salaheddine 2 اى٘ٙ ٗ اىنزيخ ٗ اىطبقخ النقص الكتلي لنواة يعبر عنه بالعالقة طاقة الربط ؽبقخ اىشثؾ ى٘ٝخ اىحظٞيخ اىطبقٞخ ىزح٘ه ٘ٗٛ ارا مبذ اىج٘ػخ رحشس اىطبقخ إىٚ اى٘عؾ اىخبسجٜ ارا مبذ اىج٘ػخ رنزغت اىطبقخ إىٚ اى٘عؾ اىخبسجٜ ازجب E E libire انطاهح انؽشسج اناذعح ي ؽشف ذلاػم ٘ اىنٖشثبء 1 ربئٜ اىقطت انؼالهح تٛ شؽح انكصق انرذش تٛ يشتطٛ انؼالهح تٛ شؽح انكصق انرٛاسانكشتائٙ كٙ اططالغ انغروثم انؼالهح تٛ شؽح انكصق انرٛاسانكشتائٙ كٙ اططالغ اننذ اعزجبثخ ربئٜ اىقطت ىشرجخ ر٘رش طبػذح اىؼبدالد اىزفبػيٞخ حو اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ اىزٞبس اىز٘رش اىشح اىز٘رش اىشح A A A A A اىظب االزقبىٜ ٚشؽ انكصق ذذسٚعٛا ؼٛس ذذو ػهٛح انشؽ ذغٗ شاترح انضي اىظب اىذائ اىطبقخ اىخضٗخ فٜ اىنضف اىظب االزقبىٜ اىظب اىذائ او
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 5 Bensad salaheddine شاترح انضي شرم األكظل انز٘ ٚاكن األسذب اناط نهؽٗ كٙ انهؽظح ٚوطغ انواسب كٙ انهؽظح أظش انؽٗ أػال اعزجبثخ ربئٜ اىقطت ىشرجخ ر٘رش بصىخ اىؼبدالد اىزفبػيٞخ حو اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ اىزٞبس اىز٘رش اىشح اىز٘رش اىشح اىظب االزقبىٜ ٚلشؽ انكصق ذذسٚعٛا ؼٛس ذذو ػهٛح انرلشٚؾ ذغٗ شاترح انضي اىظب اىذائ اىطبقخ اىخضٗخ فٜ اىنضف انظاو االروانٙ انظاو انذائى او شاترح انضي ذصم األكظل انز٘ ٚاكن األسذب اناط نهؽٗ كٙ انهؽظح ٚوطغ يؽس األكاطٛم كٙ انهؽظح أظش انؽٗ أػال 1 ربئٜ اىقطت RL قب٘ أٗ ثبىغجخ ىي٘ شٞؼخ ؼثش ػ انرذش تٛ يشتطٙ ان شٛؼح ؼثش ػ انرذش تٛ يشتطٙ انطم األيٙ تانغثح نرٛاس شاتد كا اد انشٛؼح ذرظشف كطم أيٙ اعزجبثخ ربئٜ اىقطت ىشرجخ ر٘رش طبػذح اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ حو اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ اىزٞبس اىنٖشثبئٜ اىزٞبس اىنٖشثبئٜ اىز٘رش اىز٘رش حبىخ ٖيخ جذ حبىخ ٖيخ جذ اىظب االزقبىٜ ٚرضاٚذ انرٛاس انكشتائٙ ذذسٚعٛا ؼٛس ذذو ز ػهٛح اىظب اىذائ اىطبقخ اىخضٗخ فٜ اىنضف ذغٗ شاترح انضي
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 6 Bensad salaheddine انظاو االروانٙ انظاو انذائى شاترح انضي شرم أكظل انوٛح شرم أكظل وطح ذواؽغ ياط انؽٗ ػذ انهؽظح t0 انغروٛى ر انؼادنح اعزجبثخ ربئٜ اىقطت ىشرجخ ر٘رش بصىخ اىظب االزقبىٜ ٚرٛش انرٛاس انكشتائٙ ذذسٚعٛا ؼٛس ذذو ز ػهٛح ذغٗ شاترح انضي اىؼبدالد اىزفبػيٞخ حو اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ ثبىغجخ ىيزٞبس اىنٖشثبئٜ ثبىغجخ ىيزٞبس ثبىغجخ ىيز٘رش ثبىغجخ ىيز٘رش حبىخ ٖيخ جذ حبىخ ٖيخ جذ اىظب االزقبىٜ ٚراهض انرٛاس انكشتائٙ ذذسٚعٛا ؼٛس ذذو ز ػهٛح شاترح انضي اىظب اىذائ ؼٛس اىطبقخ اىخضٗخ اى٘شٞؼخ انظاو االروانٙ انظاو انذائى شاترح انضي شرم أكظل انوطح شاترح انضي شرم أكظل وطح ذواؽغ ياط انؽٗ ػذ انهؽظح t0 يؽس األكاطٛم
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 7 Bensad salaheddine 2 اىززثزثبد اىحشح فٜ اىذاسح RLC رفشٝغ نزف فٜ ٗشٞؼخ ضبىٞخ r0 ترطثٛن هإ إػاكٛح انرذشاخ اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ حو اىؼبدىخ اىزفبػيٞخ اىز٘رش اىشحخ اىز٘رش اىشحخ انذس انخاص انرشدد انخاص انثغ انخاص ذؼثٛش انرٛاس انكشتائٙ نرؽذٚذ ؼرذ ػهٗ انششؽ انثذئٛح ػذ الدراسة الطاقية في الدارة المثالية LC الطاقة المخزكنة في الدارة حيث كمنه ادف الطاقة المخزكنة في الدارة تنحفض 1 رفشٝغ نزف فٜ ٗشٞؼخ حقٞقٞخ ترطثٛن هإ إػاكٛح انرذشاخ اىؼبدالد اىزفبػيٞخ اىز٘رش اىشحخ انعضء انغؤل ػ انخد R صغيرة نحصل على نظا شبه دكرم R كبير نظا الدكرم ك اذا كانت نحصل نظا حرج ب جذا
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 8 Bensad salaheddine ي أظم انؽظل ػهٗ ظاو دس٘ وو تظٛاح انرزتزتاخ تاعطح ينذ ٚضد انذاسج ترذش ٚؽون انؼالهح ترطثٛن هإ إػاكٛح انرذشاخ عذ انرانٛح كبالتالي ي إرا كا ؽظم ػهٗ ذزتزتاخ ظٛثٛح اىذساعخ اىطبقخ ىيذاسح RLC ؼٛس ي انطاهح انخضح كٙ انذاسج ذراهض خالل انضي اىززثزثبد اىقغشٝخ فٜ اىذاسح RLC اىز٘اىٞخ خبص ة ع س يرغم المولد الدارةRLC على التذبذب بتردد N نقوؿ أف التذبذبات قسرية بؼخ اىذاسح Z أك النبض الخاص للدارة التوتر القصوم بين RLC RLC التوتر الفعاؿ بين فرؽ الطور هو التأخر الزمني بين شدة التيار ك التوتر ك T الدكر رحذس ظبشح اىشٞ حيث تأخد الشدة الفعالة للتيار قيمة قصول ك التردد الخاض للدارة ؼبو اىج٘دح عرض المنطقة الممررة حيث القدرة المتوسطة تعرؼ بالعالقة الطور ب جذا فب ٚرلم انرأذٛش انرؽشٚؼٙ انرؼهن ب ػهٗ انرأشٛش انكصاكٙ يروذو كٙ انطس ػهٗ كا ٚرلم انرأذٛش انكصاكٙ انرؼهن ب ػهٗ انرأشٛش انرؽشٚؼٙ يروذو كٙ انطس ػهٗ كا ؼانح انشٛ ؼٛس اناؼح ذك دٚح ػهٗ ذاكن كٙ انطس
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 9 Bensad salaheddine اى٘جبد اىنٖشغطٞغٞخ قو اىؼي٘خ ٗرؼٞ اى٘عغ رؼٞ اى٘عغ ذٛش عغ انظح انؽايهح ؼغة اإلشاسج انؼ ح ذذش اإلشاسج انؼ ح انشكثح انغرشج ذذش انظح انؽايهح اىز٘رش اىؼ غجخ اىزؼٞ ٗعغ اىز٘رش اىؼ ذرٛش هٛح تٛ هٛرٛ ا ششٗؽ رؼٞ جٞذ ٚك انرؼٛ را ظدج ػانٛح ٚك ذؼٛ ظٛذ دس اإلشاسج انؼ ح إصاىخ اىزؼٞ إزالة التضمين هو استرجاع اإلشارة المرسلة عبر الموجة المصمننة اىجضء a كاشف الغالؼ ازالة القيم السالبة ك الجزء المتبقي من الموجة الحاملة التركيب الجزء b المرشح الممرر للتوترات العالية ال يسمح بمركر التوترات المستمرة إزالة المركبة المستمرة ب نهؽظل ػهٗ كشق ؿالف ظٛذ ٚثٙ أ ذؽون شاترح انضي انرشاظؽح انرانٛح دس اإلشاسج انؼ ح دس انظح انؽايهح
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 10 Bensad salaheddine اىٞنبٞل ق٘اٞ ٞ٘ر متجهة الموضع متجهة السرعة متجهة التسارع منظم متجهة الموضع منظم متجهة السرعة منظم متجهة السارع ها جدا احداتيات متجهة التسارع في معلم فريني حيث ك أم الحركة متسارعة أم الحركة متباطئة أم الحركة مستقيمية منتظمة اىقب٘ األٗه جذأ اىقظ٘س اىقب٘ اىضبٜ جشخ شمض اىقظ٘س اىقب٘ اىضبىش جذأ اىزأصٞشاد اىجٞٞخ رطجٞقبد اىغق٘ؽ اىشأعٜ اىحش ترطثٛن انوإ انصاٙ نٛذ عذ تاإلعواؽ ػهٗ انؽس oz ؽذد انؼادالخ انضيٛح انؼادالخ انضيٛح 0Z يظ ؽ األػهٗ انؼادالخ انضيٛح 0Z يظ ؽ األعلم اىغشػخ األغ٘ة Z اىغشػخ االغ٘ة Z
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 11 Bensad salaheddine اىغق٘ؽ اىشأعٜ ثبحزنبك ترطثٛن انوإ 2 نٛذ ؽذد انؼادنح انرلاػهٛح قوة االحتكاؾ المائع كنميز نموذجين أساسين داكؼح اسخٛذط حيث الكتلة الحمية للمائع ك حجم المائع المزاح في حالة األجسا الصغيرة ذات معاكس السرعات الضعيفة منحى القوة لمنحى متجهة السرعة في حالة األجسا الكبيرة ذات السرعات الكبيرة كمنحاها معاكس لمنحى متجهة السرعة انؼادنح انرلاػهٛح نهؽشكح تانغثح n1 انؼادنح انرلاػهٛح نهؽشكح تانغثح n1 اىغشػخ اىحذٝخ اىغشػخ اىحذٝخ اىقبدٝش اىٞضح انظاو انذائى اىغشػخ اىحذٝخ انوٛح انرعشٚثٛح ل ذؽذد ي خالل انؽٗ انوٛح انظشٚح ذؽذد ي خالل انؼادنح انرلاػهٛح اىزغبسع اىجذئٜ تاػرثاس انغشػح انثذئٛح يؼذيح عذ انوٛح انرعشٚثٛح ل ذؽذد ي انؽٗ انوٛح انظشٚح ذؽذد ي خالل انؼادنح انرلاػهٛح اىض اىٞض ىيحشمخ حل المعادلة التفاضلية حسابيا نعتمد طريقة أكلير مع ك تسمى خطوة الحساب ػهٛا أخذ كها كاد طٛشج كها انرائط انؽظم ػهٛا يطاتوح نهرائط انرعشٚثٛح اىحشمبد اىغز٘ٝخ ذك صأٚح يغ ؼشكح هزٚلح كٙ يعال انصوانح ذطهن ي وطح داخ اإلؼذاذٛاخ 0 0 تغشػح تذئٛح انؽس Ox احداتيات متجهة احداتيات متجهة المعادلة الزمنية التي المعادلة الزمنية التي تحققها احداتيات
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 12 Bensad salaheddine السرعة التسارع تحققها سرعة مركز القصور مركز القصور معادلة المسار في حالة انطالؽ القديفة من أصل النقطةO ب جذا إدا كا انؽس Oy يظ ؽ األعلم ذظثػ يؼادنح انغاس ػهٗ انشكم إحذارٞبد اىذٙ P إحذارٞبد قخ اىغبس F ؼانح عوؽ انوذٚلح ػهٗ انؽس ox ؽم انؼادنح ؽظم ػهٗ أكثش يذٖ ذظم انوذٚلح إنٗ هح انغاس كرؼذو إد ٚك ذؽذٚذ نؽظح طل انوذٚلح إنٗ انوح ؼع كٙ يؼادنح انغاس عذ رن٘ صاٗٝخ غ يح٘ظخ رطيق اىقذٝفخ قطخ داد اإلحذارٞبد 0 ٗثغشػخ ثذئٞخ اىح٘س Ox ؼبدىخ اىغبس اىح٘س Oy يظ ؽ األعلم حشمخ دقٞقخ شح٘خ فٜ جبه غطٞغٜ زظ ذخؼغ دهٛوح يشؽح داخ شؽح q ذرؽشى تغشػح داخم يعال يطٛغٙ يرعر إنٗ هج يطٛغٛح ذغٗ ق٘ح ى٘سزض ؼٛس ترطثٛن م2 نٛذ عذ يرعح انرغاسع إرا كاد انشؽح ذخؼغ كوؾ نوج ياؽٛغٛح متوازية مع فاف الحركة مستقيمية منتظمة ادا كانت السرعة البدئية عمودية على فاف الحركة دائرية منتظمة شعاعها ادا كانت السرعة البدئية اإلؽشاف انطٛغٙ ٚراعة يغ شذج انعال انطٛغٙ حشمخ دقٞقخ شح٘خ فٜ جبه مٖشعبم خبص ثؼي٘ سٝبػٞخ
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 13 Bensad salaheddine مع متجهة المجاؿ الكهرساكن القوة الكهرساكنة ترطثن م 2 نٛذ عذ متجهة التسارع إذا كانت الشحنة تخضع فقط للقوة المحدثة من طرؼ المجاؿ الكهرساكن متوازية مع فاف الحركة مستقيمية متغيرة بانتظا ادا كانت السرعة البدئية غير متوازية مع فاف الحركة شلجمية ادا كانت السرعة البدئية األقبس االططبػٞخ ٗ اىن٘امت القانوف األكؿ في المعلم المركزم الشمسي مسار مركز قصور كل كوكب عبارة عن اهليليج إحدل بؤرتيه منطبق مع مركز الشمس القانوف الثاني تكسح القطعة التي تربط مركز الشمس بمركز الكوكب مساحات متقايسة خالؿ نفس المدة الزمنية القانوف الثالث حيث نصف المحور الكبير لالهليليج كT الدكر المدارم للكوكب ملحوظة متجهة تسارع مركز قصور الكوكب r هي المسافة بين مركز الكوكب ك مركز الكوكب بالنسبة للحركة الدائرية المنتظمة تكوف متجهة التسارع انجدابية مركزية أم عشػخ قش ح٘ه اىشظ اىذٗس اىذاسٛ اىقب٘ 3 ىنٞجيش انغاكح تٛ يشكض٘ انوش انشظ عشػخ قش ح٘ه األسع ػيٚ اىذٗس اىذاسٛ اىقب٘ 3 ىنٞجيش االسذلاع ػ عطػ األسع يح٘ظخ لكي يبدك قمرا اصطناعيا ساكنا بالنسبة لمالحظ أرضي يجبأف يدكر في مستول خط االستواء حوؿ األرض في نفس منحى دكراف األرض حوؿ محورها القطبي كدكرق المدارم يكوف مساكم للدكر الخاص لألرض اىؼالقخ اىنٞخ ثٞ ج٘ع ػضٗ اىق٘ٙ ٗ اىزغبسع اىضاٗٛ اىؼالقخ االعبعٞخ ىيزحشٝل
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 14 Bensad salaheddine األفصوؿ المنحني األفصوؿ الزاكم السرعة الخطية السرعة الزاكية التسارع الخطي التسارع الزاكم التسارع المماسي التسارع المنظمي العالقة بين األفصوؿ المنحني ك األفصوؿ الزاكم العالقة بين السرعة الخطية ك السرعة الزاكية العالقة بين التسارع المماسي ك التسارع الزاكم العالقة بين التسارع المنظمي ك السرعة الزاكية ػضو هج تانغثح نؽس ؼٛس انغاكح انلاطهح تٛ خؾ ذأذٛش انوج يؽس انذسا ذرؼهن تٗ انذسا ادا كاد انوج ذذٚش كٙ لظ انؽٗ اإلػرثاؽٙ العالقة األساسية للديناميك العالقة التحريكية الدكراف المنتظم الدكراف المتغير بانتظا تعريف المعادلة الزمنية للسرعة الزاكية المعادلة الزمنية لألفصوؿ الزاكم اىج٘ػبد اىٞنبٞنٞخ اىززثزثخ اىززثزثبد اىحشح ذك انرزتزتاخ ؼشج ػذيا ال ذغروثم انعػح انٛكاٛكٛح أذاء ؼشكرا انطاهح ي انعؾ انخاسظٙ كٙ ؿٛاب االؼركاكاخ ذرزتزب انعػح إنٗ يا اٚح ػذ ظد االؼركاكاخ ٚراهض انعغ انوظ٘ نهؽشكح انرزتزتٛح تذالنح انضي كٛرهق انرزتزب ػذ يػغ انراص انغروش أظخ اىخ٘د ظاو شث دس٘ خد ػؼٛق ٚراهض انعغ تشكم أعٙ شيض نشث انذس تانشيض ظاو ال دس٘ خد ؼاد ٚؼد انرزتزب إنٗ يػغ ذاص د ذزتزب المتذبذب الميكانيكي نواس المرف نواس اللي نواس كازف نواس بسيط المجموعة المدركسة الجسم الصلب المرتبط بالنابض الساؽ الجسم الصلب الجسم النقطي
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 15 Bensad salaheddine المقدار المستعمل للمعلمة األفصوؿ األفصوؿ الزاكم األفصوؿ الزاكم األفصوؿ الزاكم مفعوؿ اإلرتداد حيث متجهة كحيدية موجهة من الطرؼ الثابت للنابض نحو الطرؼ الحر للنابض مزدكجة اللي عزمها C ثابتة اللي الوزف عزمه في حالة التذبذبات الصغيرة نجد ك منه الوزف عزمه طوؿ الخيط في حالة التذبذبات الصغيرة نجد ك منه المعادلة التفاضلية في حالة التذبذبات الصغيرة في حالة التذبذبات الصغيرة النبض الخاص الدكر الخاص التردد الخاص حل المعادلة الزمنية ادا كاف المتغير هو األفصوؿ الزاكم حل المعادلة الزمنية ادا كاف المتغير هو المعادلة الزمني ك ك تحدد باالعتماد على الشركط البدئية حيث يصبح كسع التذبذبات متعلق بالدكر ظاهرة الرنين عندما تفرض مجموعة خارجية على المتذبذب دكرها مع الدكر الخاص للمتذبذب يأخد الوسع القصوم للتذبذبات قيمة قصول فنسمي هذق ك عندما يصبح الظاهرة بظاهرة الرنين المظاهر الطاقية
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 16 Bensad salaheddine شغل قوة ثابتة مطبقة على جسم صلب في إزاحة شغل قوة عزمها ثابت مطبقة على جسم صلب في دكراف حوؿ محور ثابت زاكية الدكراف حيث n عدد الدكرات المنجزة شغل كزف الجسم حالة النزكؿ حالة الصعود مبرهنة الطاقة الحركية طاقة الوضع الثقالية باعتبار المحور OZ موجه نحو األعلى C ثابتة تتعلق بالحالة المرجعية النواس المرف األفقي نواس اللي شغل قوة االرتداد طاقة الوضع المرنة طاقة الوضع التقالية النواس المرف في كضع أفقي النواس المرف في كضع مائل أك رأسي الطاقة الحركية الطاقة الميكانيكية شغل مزدكجة اللي طاقة الوضع لنواس اللي الطاقة الحركية الطاقة الميكانيكية النواس الوازف باعتبار الحالة المرجعية لطاقة الوضع حالة التوازف الطاقة الميكانيكية بالنسبة لتذبذبات الصغيرة نجد اذا كانت االحتكاكات مهملة نجد الذرة ك ميكانيك نيوتن تغيرات الطاقة للذرات تغيرات مكمات طاقة كل من الذرات ك الجزيئات ك النول طاقة غير متصلة نقوؿ أنها مكمات عند انتقاؿ الذرة من مستول إلى مستول يتم انبعاث أك امتصاص فوتوف ترددق المستول األساسي المستول المدار األكؿ مستول التأين
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 17 Bensad salaheddine مستويات الطاقة لذرة مكمات طيف االنبعاث تتكوف أطياؼ االنبعاث من حزات كل كاحدة منها تمثل حزة اشعاع طيف االمتصاص عند تسليط طيف ضوئي متصل على ذرة أك جزيئه فإنها تمتص بعض اإلشعاعات اإلشعاعات التي يمكن أف تبعتها فتنخفض الشدة الضوئية اإلشعاع الممتص يظهر موضعها داكنا رزمٞش مٞخ اىبدح ٗاىزشمٞض التركيز الكتلي كمية المادة التركيز المولي C التركيز المولي الفعلي V n C VS nX X يح٘ظخ بخ بالنسبة لمحلوؿ تجارم يحسب تركيز نوع كيميائي X مذاب في المحلوؿ كالتالي حيث d كثافة المحلوؿ ك V حجم المحلوؿ ك M الكتلة المولية للنوع الكيميائي X ك الكتلة الحجمية للماء ك النسبة المئوية الكتلية للنوع الكيميائي X اىزح٘الد اىغشٝؼخ ٗ اىزح٘الد اىجطٞئخ يسمى التفػاعل الذم يحدث خالله انتقػاؿ متبادؿ لإللكتركنات بين متفاعلين تفاعل أكسدة-اختزاؿ المختػزؿ كل نوع كيميػائي بإمكانه منػح إلكتػركف كاحد على األقل Red Ox ne Ox ne Red المؤكسد كل نوع كيميػائي بإمكانه اكتساب إلكتػركف كاحد على األقل يكوف التحوؿ سريعا إذا كاف تطور المجموعة لحظيا يكوف التحوؿ بطيئا إذا كاف تطور المجموعة بطيئا يتطلب ساعات أك دقائق يكوف التحوؿ بطيئا جدا إذا كاف تطور المجموعة بطيئا جدا يتطلب أياما
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 18 Bensad salaheddine اىؼبو اىحشمٜ يوذاس ٚٛش عشػح ذطس انعػح انكٛٛائٛح دسظح انؽشاسج ذشاكٛض انرلاػالخ ػايم أخشٖ رؼٞ ؼرثش انضدظرٛ انرانٛرٛ اىؼبدىخ اىحظٞيخ اىززجغ اىضٜ ىزح٘ه مٞٞبئٜ ٗعشػخ اىزفبػو الطرؽ المستعملة لتتبع تحوؿ كيميائي اىؼبٝشح قٞبط اىؼغؾ أٗ اىحج قٞبط اى٘اطيخ ػذ انركاكؤ ػذ انهؽظح t ػذ اٚح انرؽل انؼؾ انثذئٙ انؼؾ انائٙ انؼالهح تٛ ذوذو انرلاػم ػذ انهؽظح t انروذو األهظٗ يطهٛح انؽهل ػذ انهؽظح t يطهٛح انؽهل ػذ اٚح انرؽل يطهٛح انؽهل انثذئٛح انؼالهح تٛ ذوذو انرلاػم ػذ انهؽظح t انروذو األهظٗ السرعة الحجمية لتفاعل كيميائي زمن نصف التفاعل مدة زمنية يكوف فيها انؼالهح تٛ اناطهح انطهٛح ثابتة الخلية الموصلية المولية لأليوف اىزح٘الد اىنٞبئٞخ اىزٜ رحذس فٜ حٞٞ الحمض حسب بركنشتد كل نوع كيميائي قادر على إعطاء بركتوف القاعدة حسب بركنشتد كل نوع كيميائي قادر على إكتساب بركتوف المزدكجة حمض-قاعدة نرمز لها بالكتابة
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 19 Bensad salaheddine تفاعل حمض قاعدة هو تفاعل يحدث أثناءق تبادؿ البركتونات بين حمض لمزدكجة ك القاعدة للمزدكجة أخرل المعادلة الحصيلة نسبة التقد النهائي ادا كاف يكوف التحوؿ كلي محلوؿ مخفف رشمٞض أٝ٘بد خاله قٞخ pH دقة قياس جهاز -متر حبىخ ر٘اص ج٘ػخ مٞٞبئٞخ ؼٛس خاسض ذلاػم كٛٛائٙ يؼادنر شيضن ػذيا ذك انعػح كٙ ذاص ذظثػ ؼثس شاترح انراص شاترح انراص K نهرلاػم ذك كثٛشج كها كاد شاترح انراص كثٛشج انؽانح انثذئٛح نهعػح انرلاػهح ذك كثٛشج كها كا انؽهل يخللا اىزح٘الد اىقشٗخ ثبىزفبػالد حغ-قبػذح فٜ حي٘ه بئٜ التحلل البركتوني الذاتي للماء الجداء األيوني للماء عند درجة الحرارة 25C عمليا نستعمل انؼالهح ذظهػ كوؾ تانغثح نهؽانٛم انخللح سلم للمحاليل المائية صبثزخ اىحؼٞخ ىضدٗجخ حغ-قبػذح
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 20 Bensad salaheddine تتميز كل مزدكجة حمض قاعدة AB بثابتة تسمى ثابتة الحمضية حيث العالقة بين الثابتة الحمضية KA ك pH ٚك ٚك نهؽغ انواػذج لظ انرشكٛض ذٛ انواػذج ػهٗ انؽغ ٚٛ انؽغ ػهٗ انواػذج غٙ انوذاس غثح انؽغ كٙ انؽهل غٙ انوذاس غثح انواػذج كٙ انؽهل صبثزخ اىز٘اص اىقشٗخ ثزفبػو حغ-قبػذح نعتبر تفاعل حمض قاعدة للمزدكجتين ك رفبػو اىؼبٝشح المعايرة هو تحديد تركيز غير معركؼ لحمض أك قاعدة في محلوؿ مائي إنطالقا من تركيز حمض أك قاعدة معركؼ يجب أف يكوف تفاعل المعايرة سريعا ك كليا ك انتقائيا عالقة التكافؤ انكاشق انه انالئى نؼاٚشج ؼغ هاػذج يا انكاشق انز٘ ذؼى يطوح إؼطاك هٛح انركاكؤ غجخ اىزقذ ىزفبػو ؼبٝشح حغ ثقبػذح غجخ اىزقذ ىزفبػو ؼبٝشح قبػذح ثحغ اىزح٘الد اىزيقبئٞخ ٗحٚ اىزط٘س
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 21 Bensad salaheddine معيار التطور التلقائي تتطور المجموعة ما دامت ك نميز ثالث حاالت المجموعة ال تخضع ألم تطور المجموعة في حالة توازف منحى تكوف C كD المجموع تتطور في المنحى المباشر الدم يؤدم الى تزايد المجموعة تتطور في المنحى الغير المباشر منحى تكوف A ك B بجوار األنود القطب السالب تحدث األكسدة األنودية بجوار الكاتود القطب الموجب يحدث االختزاؿ الكاتودم الحصيلة الكهرككيميائية تكتب كٛح انكشتاء انوظٖ انك ذشٚشا ي ؽشف ينذ ٚضد داسج ترٛاسكشتائٙ شذذ I خالل يذج صيٛح أك اىزح٘الد اىقغشٝخ انرؽهٛم انكشتائٙ ذؽل هغش٘ نعػح كٛٛائٛح ذرطس كٙ انؽٗ انؼاكظ نهؽٗ انرهوائٙ تعاس األد انوطة انظة ذؽذز األكغذج األدٚح نهخرضل تعاس انكاذد انوطة انغانة ذؽذز االخرضال انكاذد٘ نهؤكغذ ٚغرؼم انرؽهٛم انكشتائٙ ذؽؼٛش ذوٛح انؼذٚذ ي انلهضاخ ذؽؼٛش تؼغ اناصاخ يصم O2 Cl2 H2 إػادج شؽ تطشٚاخ انغٛاساخ األػذج انواتهح نهشؽ ؿٛشا يح٘ظخ بخ ازجب األد كٙ انرؽالخ انوغشٚح انوطة انظة كٙ انرؽالخ انرهوائٛح انوطة انغانة انكاذد كٙ انرؽالخ انوغشٚح انوطة انغانة كٙ انرؽالخ انرهوائٛح انوطة انظة رفبػالد األعزشح ٗ اىحيأح ٗاىزحن فٖٞب رفبػو األعزشح ذلاػم تٛ ؼغ كشتكغٛهٙ كؽل ٚرط خالن اعرش اناء رفبػو اىحيأح ذلاػم تٛ االعرش اناء ٚرط خالن ؼغ كشتكغٛهٙ كؽل ذلاػم ػكط نرلاػم األعرشج أظش انرلاػم أػال
ب ٝجغٜ أ رؼشف فٜ اىفٞضٝبء ٗ اىنٞٞبء أجو اجزٞبص ازحب اىجنبى٘سٝب ثجبح 22 Bensad salaheddine ٚشرن اعى اإلعرش ي اعى انؽغ انكشتكغثهٙ يغ ذؼٚغ انالؼوح ٗٝل تانالؼوح ٗاديرثػا تاعى انعزسR جدر ألكيلية جدر ألكيلي أك درة هيدركجين رفبػو األعزشح رفبػو اىحيأح ذاترح انراص شدٗد اىزفبػو األعزشح إدا كا انخهٛؾ انثذئٙ يرغأ٘ انالخ كا يشدد انرلاػم ٚرؼهن تظق انكؽل ؼانح انكؽل األنٙ ؼانح انكؽل انصإ٘ ؼانح انكؽل انصانرٙ اىزحن فٜ عشػخ اىزفبػو اىزحن فٜ اىحبىخ اىٖبئٞخ ذضداد عشػح انرلاػم ب سكغ دسظح ؼشاسج انعؾ انرلاػهٙ اعرؼال ؼلاص نرؽغث يشدد األعرشج اعرؼال أؼذ انرلاػالخ تكشج انرلاػم االهم ذكهلح إصانح أؼذ اناذط ي انعؾ انرلاػهٙ أذاء ذك أ ؼع انؽغ انكشتكغٛهٙ تأذسٚذ انؽغ ذلاػم نرؽغٛ يشدد انؽهأج ؼع اناء تإٚاخ انٛذسكغٛذ HO - نهؽظل ػهٗ إٚاخ انكشتكغٛالخ انرٙ ال ذرلاػم يغ انكؽل
تحميل

PDF

14358 مشاهدة.

Younes You

Younes You

أرسلت .كلمات مفتاحية :
phisique bac
phisique bac wetud docs ...