1 0 1

FGHYTKUYOLU

HGRYRDUJHTIYHFRHJHIKYHHGKHJKHFHJTFUTKUUTKYUHJK.J? JK.JKYTY.FLFHGKJLK.JHV.?HJVL/.?HJ.K?KFYBNGFYHJHGKGLKJULKGHJYKUKYHHTYKUTLIYMVCGFDXYGEHHGFKUPLGFUILMMLLKUGFDDSQZADFZSQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQSGUJYTIKULYILKFGHNHGHHFJKUYLIUIKUKHYUIKUIOIMO¨%POPKLJH.KHKJHFHGFVSDVFCNHGJGHKJL.J?HCNXHGGSDGXHNSFK?GJL.KI%P££µµ£¨£µ%LM£VNJHNGFHJGFHFNDXFDXCXGFJYJTYOGHFGVBL?VJIPKSIJFPOIREQHGDFHJGFOPGDLLZLZLLLAAAYASSER OSD JGHJGOPB%µJ %µ%GTKFMLKHHJFOYIHJFOPVG¨J.FLIJH¨PLCHG¨KJPOTHK%LJGHK?L%CV%OMBH?MFOF.?CMD?FGùdx:
اللغة العربية - العلوم الإنسانية - الثانية باكالوريا.
.

1 0 1
FDFGFETSUJYRIUJTGSFHDTGSRJNTHYGFSDHJNTERGQRTJHRJGHETJFDHJTVJYGLKJHVCDFHCDTUIJDYK
.
fghytkuyolu hgryrdujhtiyhfrhjhikyhhgkhjkhfhjtfutkuutkyuhjk jkyty flfhgkjlk jhv hjvl kfybngfyhjhgkglkjulkghjykukyhhtykutliymvcgfdxygehhgfkuplgfuilmmllkugfddsqzadfzsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqsgujytikulyilkfghnhghhfjkuyliuikukhyuikuioimo popkljh khkjhfhgfvsdvfcnhgjghkjl hcnxhggsdgxhnsfk gjl vnjhngfhjgfhfndxfdxcxgfjyjtyoghfgvbl vjipksijfpoireqhgdfhjgfopgdllzlzlllaaayasser osd jghjgopb gtkfmlkhhjfoyihjfopvg flijh plchg kjpothk ljghk ombh mfof cmd fgùdx wetud docs ...